Vytvořte fakturu

FaxCopy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FaxCopy
IČO 35729040
TIN 2020242070
DIČ SK7020000130
Datum vytvoření 09 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo FaxCopy
Domkárska 15
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 513 972 €
Zisk 7 019 €
Kontaktní informace
Email faxcopy@faxcopy.sk
webové stránky http://www.faxcopy.sk
Telefon(y) +421850111515, +421244462383, +421244643431, +421248201100, +421248201199
Fax(y) 0248201199
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,551,135
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,110,202
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,528
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,969
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 19,559
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,482,740
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 128,834
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,712,140
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 476,177
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 163,263
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,326
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 601,934
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 601,934
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,336,088
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,380,445
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,380,445
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 274,445
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 274,445
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,445
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,240,367
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 778,621
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778,621
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 139,708
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 322,038
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 108,471
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 108,471
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 332,360
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 138,056
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 194,304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 104,845
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 104,845
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,551,135
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,510,280
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 156,111
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 156,111
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,190,759
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,190,759
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -335,352
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -335,352
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,159,804
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,159,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,019
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,040,855
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 136,694
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40,890
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 91,039
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,765
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 91,680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,391,672
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 984,502
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 984,502
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,500
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 59,092
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 139,316
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 88,215
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,201
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,846
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 80,801
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80,801
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,340,008
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,513,972
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,712,223
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,765,181
V. Aktivace (účtová skupina 62) 355
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,564
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,649
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,487,668
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,694,784
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,092,589
D. Služby (účtová skupina 51) 2,199,515
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,834,110
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,047,174
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 702,833
4. Sociální náklady (527, 528) 84,103
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53,406
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 522,707
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 522,707
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 29,586
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -595
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,566
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,304
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,490,871
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,076
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 55,639
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 55,639
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 14,427
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80,905
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 42,649
2. Ostatní náklady (562A) 42,649
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,269
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36,987
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,829
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,475
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,456
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,789
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,333
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,019
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35729040 TIN: 2020242070 DIČ: SK7020000130
 • Sídlo: FaxCopy, Domkárska 15, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karol Dittinger predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 10.06.2014
  Ing. Vladimír Ondrejčák podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 10.06.2014
  Ing. Ľubica Brozmannová člen K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 10.06.2014
  Ing. Miroslav Bartovič člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 10.06.2014
  Ing. Róbert Simonides Uhorková 1833/12 Bratislava 821 05 10.06.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Róbert Simonides Uhorková 1833/12 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.06.2014
   28.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.2013
   15.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.2013
   14.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.2013
   04.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   11.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   10.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 09.07.2012
   04.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 09.07.2012
   03.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 17.06.2011
   20.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 17.06.2011
   19.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 28.05.2010
   26.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 28.05.2010
   25.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.09.2009
   lng. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.09.2009
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 25.09.2009
   31.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.09.2009
   lng. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.09.2009
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 25.09.2009
   30.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľudovíta Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   22.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľudovíta Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   21.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Oliver Kováč - člen B.Smetanu 16 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 18.05.2007
   14.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Oliver Kováč - člen B.Smetanu 16 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 18.05.2007
   13.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 26.05.2006
   30.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 03.06.2005
   04.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 03.06.2005
   03.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Achimský - člen predstavenstva Nábr. M. R. Štefánika 2a Ružomberok Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 09.05.2003
   20.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 09.05.2003
   19.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely Vznik funkcie: 25.05.2002
   29.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Achimský - člen predstavenstva Nábr. M. R. Štefánika 2a Ružomberok Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely Vznik funkcie: 25.05.2002
   28.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - podpredseda Kvačalova 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondrejčák Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely
   Richard Sulík - predseda Gaštanová 439/11 Limbach Skončenie funkcie: 24.05.2002
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reprografické služby /kopírovanie, tlač, viazanie, laminovanie/
   poradenská a školiteľská činnosť
   výroba, montáž a oprava prístrojov kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky a ich príslušenstva
   vydavateľská činnosť a príprava dokumentov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   oprava kancelárskych strojov a reprodukčnej techniky
   kopírovacie služby
   vývoj, výroba, montáž a servis elektrotechnických zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky, doplnkov a zariadení automatizačnej techniky
   projekčná a poradenská činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj výrobkov telekomunikačnej techniky
   výroba a oprava servisných nástrojov pre kancelársku techniku
   zabezpečovanie záručných opráv
   školiaca činnosť
   výroba, nákup a predaj reklamných materiálov a manuálov
   nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov a prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike
   verejná cestná a nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Achimský Nábr.M.R. Štefánika 2 Ružomberok
   Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica
   Ing. Michal Sulík Štefánikova 566/15 A Zlaté Moravce 953 01
   18.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica
   17.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica 974 01
   28.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica 974 01
   27.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hájek - tajomník Sibírska 35 Bratislava
   23.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Sulík Štefánikova 566/15 A Zlaté Moravce 953 01
   22.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Sulík Lúky 1111 Vráble
   02.02.1998Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, montáž a servis elektrotechnických zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky, doplnkov a zariadení automatizačnej techniky
   projekčná a poradenská činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj výrobkov telekomunikačnej techniky
   výroba a oprava servisných nástrojov pre kancelársku techniku
   zabezpečovanie záručných opráv
   školiaca činnosť
   výroba, nákup a predaj reklamných materiálov a manuálov
   nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov a prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike
   verejná cestná a nákladná doprava
   09.10.1997Nové obchodné meno:
   FaxCopy a.s.
   Nové sidlo:
   Domkárska 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   oprava kancelárskych strojov a reprodukčnej techniky
   kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Achimský Nábr.M.R. Štefánika 2 Ružomberok
   Ing. Karol Dittinger - podpredseda Kvačalova 17 Bratislava
   Ing. Karol Hájek - tajomník Sibírska 35 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondrejčák Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely
   Richard Sulík - predseda Gaštanová 439/11 Limbach Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Ing. Michal Sulík Lúky 1111 Vráble