Vytvořte fakturu

Volvo Group Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Obchodní název Volvo Group Slovakia
IČO 35729066
TIN 2020268437
DIČ SK2020268437
Datum vytvoření 29 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Volvo Group Slovakia
Diaľničná cesta 9
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 122 003 760 €
Zisk 3 210 038 €
Kapitál 30 556 004 €
Vlastní kapitál 3 655 112 €
Kontaktní informace
Email x@y.zz
Telefon(y) 02
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,953,196
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,136,318
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 525,990
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 525,990
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,610,328
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,524,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,296,685
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,716,182
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 72,561
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,548,413
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,543,539
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,543,539
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 94,410
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 94,410
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,155,204
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,154,272
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,712
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,800,560
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 932
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,755,260
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,885
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,747,375
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 268,465
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 140,363
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 128,102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,953,196
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,850,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,776
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,776
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,631,629
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,646,698
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,069
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,210,038
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,499,618
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 855,380
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 855,380
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,995,101
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,755,909
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290,508
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,465,401
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,600,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 227,874
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 152,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,229,717
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,101
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 649,137
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 159,010
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 490,127
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 603,496
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 21,393
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 179,206
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 402,897
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 121,917,298
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 122,003,760
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 109,560,382
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,548,895
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 808,020
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 86,463
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,479,560
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 103,686,053
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 670,246
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 79,370
D. Služby (účtová skupina 51) 5,641,897
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,632,243
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,205,847
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,330,532
4. Sociální náklady (527, 528) 95,864
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 38,237
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 479,399
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 895,177
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -415,778
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 747,935
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 25,328
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 478,852
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,524,200
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,031,711
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 61
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 61
XII. Kurzové zisky (663) 39
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 278,940
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 264,743
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 245,458
2. Ostatní náklady (562A) 19,285
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,596
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,601
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -278,840
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,245,360
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,035,322
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 951,261
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 84,061
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,210,038
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016