Vytvořte fakturu

SARPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název SARPO
IČO 35729244
TIN 2020228595
DIČ SK2020228595
Datum vytvoření 10 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SARPO
Pri Šajbách 3
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 399 956 €
Zisk 8 868 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244880921, +421244680206
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 650,472
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 303,969
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 303,969
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 68,379
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 231,429
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,161
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 343,237
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,078
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,078
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 89,137
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,237
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,237
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 27,900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 253,022
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,203
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 241,819
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,266
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,066
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 200
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 650,472
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 585,112
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 68,392
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 68,392
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 521,543
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,004
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 15,004
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -28,695
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,452
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -41,147
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,868
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,360
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,093
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,093
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,587
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,352
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,511
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,362
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,356
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,816
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,190
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,680
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,216
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 464
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 394,234
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 399,956
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 394,234
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,701
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 389,026
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 127,010
D. Služby (účtová skupina 51) 102,690
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 129,983
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 93,846
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,272
4. Sociální náklady (527, 528) 3,865
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,219
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,904
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,904
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,220
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,930
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,534
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,020
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,020
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,020
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,201
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 1,129
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 819
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,749
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,868
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017