Vytvořte fakturu

PRITA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název PRITA
IČO 35729295
TIN 2020228584
DIČ SK2020228584
Datum vytvoření 09 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRITA
Svoradova 1
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 230 €
Zisk 2 583 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.prita.sk
Mobile(y) +421903408029
Fax(y) 0244884034
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,813
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,577
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,577
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,577
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,112
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,560
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,560
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,560
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,552
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,271
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,281
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 124
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,813
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,783
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,840
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,840
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 901
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 901
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,541
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,183
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,724
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,583
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,030
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,021
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 2,921
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,009
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 423
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,397
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,189
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,231
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,230
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,430
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,607
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,075
D. Služby (účtová skupina 51) 1,224
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 328
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,257
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,257
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 264
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 459
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,623
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,131
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,543
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,583
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015