Vytvořte fakturu

STARMEDIA Co. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název STARMEDIA Co.
IČO 35729317
TIN 2020268404
DIČ SK2020268404
Datum vytvoření 10 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STARMEDIA Co.
Leškova 5
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 708 225 €
Zisk 745 675 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252444044, +421252444062, +421252444504
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,252,000
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,112
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,612
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,503
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 22,109
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,500
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,519,652
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,143
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,143
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,404,129
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,403,297
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,876
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,431,274
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,966,147
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 832
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 109,380
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,465
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 96,915
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 690,236
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,127
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 678,109
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,252,000
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 881,018
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 123,391
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 123,391
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 745,675
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,674,722
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,382
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,160
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,222
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,423,052
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,130,492
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 178,997
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,808,117
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,378
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 45,877
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 61,005
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 185,654
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,489
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,489
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,210,799
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 696,260
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 524,677
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 171,583
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,708,225
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,708,225
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,708,225
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,720,428
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,596
D. Služby (účtová skupina 51) 14,498,369
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,161,520
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 865,848
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 271,400
4. Sociální náklady (527, 528) 24,272
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,420
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,767
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,767
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,675
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,081
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 987,797
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,168,260
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,352
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 3,729
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 3,729
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 442
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 442
XII. Kurzové zisky (663) 181
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,650
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,427
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,123
2. Ostatní náklady (562A) 14,304
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,121
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,298
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 969,499
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 223,824
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 223,807
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 745,675
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016