Vytvořte fakturu

EKOTRADE HT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOTRADE HT
IČO 35729724
TIN 2020260429
DIČ SK2020260429
Datum vytvoření 13 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOTRADE HT
Okanikova 6
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 179 756 €
Zisk 14 934 €
Kontaktní informace
Email office@ekotradeht.sk
Telefon(y) 0252968858
Fax(y) 0252968858
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 108,539
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,489
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,489
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,489
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,766
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 66,381
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 65,001
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,001
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1,380
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,385
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,416
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,969
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,284
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 108,539
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,388
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 43,496
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 43,496
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,934
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,742
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 312
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 312
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,430
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,449
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,449
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,706
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,066
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,909
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,409
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,409
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 177,476
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 179,756
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 50,320
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 127,156
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,180
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,488
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,130
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,008
D. Služby (účtová skupina 51) 54,178
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 80,560
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,729
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,675
4. Sociální náklady (527, 528) 156
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 451
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,161
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,161
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,268
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,160
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,123
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,146
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,212
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,212
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,934
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015