Vytvořte fakturu

INFORAMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Obchodní název INFORAMA
IČO 35729864
TIN 2020210830
DIČ SK2020210830
Datum vytvoření 01 Leden 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo INFORAMA
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 405 042 €
Zisk 569 201 €
Kapitál 14 468 167 €
Vlastní kapitál 5 421 331 €
Kontaktní informace
Email secretariat@inforama.sk
Telefon(y) 0253635411, 0258265111, 0415002293, 0415002294, 0415002295, 0415002296, 0417235490, 0455323302, 0455
Mobile(y) +421903708824, +421911807954
Fax(y) 0262318394
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,840,543
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,987,462
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 160,001
2. Software (013) - /073, 091A/ 1
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 160,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,827,461
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,963,560
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,571,237
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 221,666
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 348,869
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 722,129
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,584,761
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ -1,584,761
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,829,437
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,550
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,550
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,749,268
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,533,194
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,533,194
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2,682
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,493
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) -29,278
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,239,177
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,619
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,127
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,492
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,644
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,647
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 19,997
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,840,543
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,270,862
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,661,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,661,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332,271
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332,271
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -71,864
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -71,864
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,779,594
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,966,643
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,187,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 569,201
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,555,835
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 56,537
6. Long-term advance payments received (475A) 1,700
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,170
12. Odložený daňový závazek (481A) 52,667
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,063,708
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,355,316
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,355,316
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 85,539
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,268
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,094
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,966
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) -880,131
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,485,656
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,325
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,325
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,430,265
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 13,846
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 7,108
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,738
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,361,615
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,405,042
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,279,313
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 876,491
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 234,223
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,015
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,779,886
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 659,383
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 181,004
D. Služby (účtová skupina 51) 144,709
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 148,563
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,907
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,913
4. Sociální náklady (527, 528) 9,743
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 72,631
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 334,789
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 334,789
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 220,110
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,631
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,066
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 625,156
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,170,708
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47,803
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,025
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,025
XII. Kurzové zisky (663) 1,373
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 41,400
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100,763
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 52,175
2. Ostatní náklady (562A) 52,175
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 41,400
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,188
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,960
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 572,196
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,995
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,995
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 569,201
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016