Vytvořte fakturu

PH InterCons - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PH InterCons
IČO 35730021
TIN 2021343797
DIČ SK2021343797
Datum vytvoření 10 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PH InterCons
Štefanovičova 7
81104
Bratislava
Financial information
Zisk -516 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,313
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,313
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,293
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,293
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 0
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,313
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 833
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 332
2. Ostatní fondy (427, 42X) 332
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,622
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,622
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -516
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -36
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -516
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4214349.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730021 TIN: 2021343797 DIČ: SK2021343797
 • Sídlo: PH InterCons, Štefanovičova 7, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Dagmar Sporinová Štefanovičova 7 Bratislava 811 04 29.09.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Dagmar Hamžíková 6 639 € (100%) Slovinec 85 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2011Noví spoločníci:
   MUDr. Dagmar Hamžíková Slovinec 85 Bratislava 841 07
   29.06.2011Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Slovinec 85 Bratislava 841 07
   09.10.2009Nové sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Slovinec 85 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dagmar Sporinová Štefanovičova 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.09.2009
   08.10.2009Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Žilinská 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Kišš Strmý vŕšok 25 Bratislava 841 06
   18.03.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Kišš Strmý vŕšok 25 Bratislava 841 06
   17.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín
   08.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Žilinská 1 Bratislava 811 05
   07.06.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín
   12.02.1998Nové obchodné meno:
   PH InterCons, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava 821 09
   11.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PH - cons, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čmeľovec 4 Bratislava 811 02
   10.10.1997Nové obchodné meno:
   PH - cons, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čmeľovec 4 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín