Vytvořte fakturu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Obchodní název Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
IČO 35730129
TIN 2020251101
DIČ SK2020251101
Datum vytvoření 23 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 300 968 €
Zisk 204 342 €
Kapitál 742 014 €
Vlastní kapitál -588 098 €
Kontaktní informace
Email info@dashofer.sk
webové stránky http://www.onlinekurzy.sk;http://www.eseminare.sk;http://www.dashofer.sk
Telefon(y) +421233005555, +421233005131
Fax(y) 0233005550, 0233005545
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,028,984
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 149,777
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,044
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,044
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 148,733
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 148,733
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 830,216
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,180
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,080
3. Výrobky (123) - /194/ 100
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 19,145
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 19,145
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,833
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,033
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,033
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,800
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 729,058
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,723
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 718,335
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 48,991
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,116
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 33,875
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,028,984
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -318,169
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,865
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,865
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -3,540
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -3,540
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -539,488
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,586
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -605,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,342
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,685
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 719
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 397
12. Odložený daňový závazek (481A) 322
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 7,812
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 7,812
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 231,190
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,372
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,463
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 490
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,419
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 99,520
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,361
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,407
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -470
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,964
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,798
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,166
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,073,468
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 35,589
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 39,561
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 998,318
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,182,118
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,300,968
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,080
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 210,103
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,951,935
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 234
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,616
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,169,216
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,446
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 216,725
D. Služby (účtová skupina 51) 811,255
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,112,184
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 862,756
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 224,988
4. Sociální náklady (527, 528) 24,440
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,642
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,023
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,023
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,772
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,169
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,752
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,148,926
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,084
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,943
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,326
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 617
XII. Kurzové zisky (663) 141
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -93,788
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -100,000
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,269
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,943
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 95,872
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 227,624
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,282
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,282
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 204,342
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016