Vytvořte fakturu

Trading universal services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název Trading universal services
IČO 35730170
TIN 2021373508
DIČ SK2021373508
Datum vytvoření 22 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trading universal services
02334
Kysucký Lieskovec
Financial information
Prodej a příjem 2 088 857 €
Zisk -67 491 €
Kapitál 4 238 832 €
Vlastní kapitál 219 362 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245523749, 0245640294, 0245642184, 0245642185, 0245642186, 0245523721, 0911446434911446434, 0911911
Mobile(y) 0911911446434
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,937,830
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 57,313
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 57,313
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,113
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,880,503
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,800
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,439,630
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,674,665
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,674,665
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 764,965
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 437,073
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 403,024
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,049
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,937,830
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,044
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,144
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,144
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,491
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,979,874
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,586
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,586
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,463,663
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,250,587
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,250,587
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,469
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,841
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,530
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,166,236
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,850
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,850
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 480,775
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,000
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,088,857
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,237
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,086,156
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,464
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,115,656
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,024,497
D. Služby (účtová skupina 51) 931,216
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 135,385
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 97,169
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,507
4. Sociální náklady (527, 528) 6,709
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 503
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,635
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,635
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,420
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,799
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,680
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 34
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,944
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,538
2. Ostatní náklady (562A) 7,538
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,406
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,910
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,709
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,782
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,782
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -67,491
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016