Vytvořte fakturu

E-SYS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E-SYS
IČO 35730358
TIN 2021400766
DIČ SK2021400766
Datum vytvoření 24 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-SYS
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 242 994 €
Zisk 7 596 €
Kapitál 172 181 €
Vlastní kapitál 20 992 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948182455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 139,484
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,056
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,056
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,056
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,097
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,443
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,443
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 98,619
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 98,478
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 98,478
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 141
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,035
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 697
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,338
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 331
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 331
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 139,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,935
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 21,036
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,984
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,948
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,596
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,549
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 97,800
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,173
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,173
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 58,211
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 117
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 155
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,144
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 269
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 242,996
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 242,994
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 178
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 241,744
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,072
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,828
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 168
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,148
D. Služby (účtová skupina 51) 207,341
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,447
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,015
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 432
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 381
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,354
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,354
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,989
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,265
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,024
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 705
2. Ostatní náklady (562A) 705
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 154
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 165
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,022
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,144
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,548
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,548
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,596
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015