Vytvořte fakturu

CHÉMIA - SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Obchodní název CHÉMIA - SERVIS
IČO 35730421
TIN 2020210632
DIČ SK2020210632
Datum vytvoření 10 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CHÉMIA - SERVIS
Zadunajská cesta 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 470 982 €
Zisk 306 003 €
Kontaktní informace
Email info@chemiaservis.sk
webové stránky http://www.chemiaservis.sk
Telefon(y) +421263454090
Fax(y) 0263454092
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,416,295
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 279,165
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 106,594
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 106,594
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 172,571
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 59,589
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 112,982
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,129,330
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 142,067
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 294
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 117,773
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 24,000
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 31,128
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 31,128
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,128
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 946,348
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 896,379
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 896,379
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 29,411
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,799
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,759
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,787
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,893
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,894
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,800
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 935
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,865
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,416,295
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 567,874
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 37,880
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 37,880
A.II. Emisní ážio (412) 565,120
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,576
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 7,576
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -155,227
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -155,227
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -193,478
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -193,478
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 306,003
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 848,421
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,938
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 28,442
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,567
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,929
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 6,500
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 6,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 513,112
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 227,970
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 227,970
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 162,186
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,169
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,443
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,508
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,836
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,353
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,993
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,360
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 272,518
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,162,515
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,470,982
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,950,687
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 211,828
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 288,467
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,089,471
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,734,427
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,593
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -1,625
D. Služby (účtová skupina 51) 663,922
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 288,342
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 211,084
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,313
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,580
4. Sociální náklady (527, 528) 6,365
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,336
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,548
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,548
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,234
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,688
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 290,006
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 381,511
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 717,198
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,192
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,976
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 1,976
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,190
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,190
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,899
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,495
2. Ostatní náklady (562A) 8,495
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,399
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,707
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 367,804
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 61,801
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 69,515
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -7,714
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 306,003
Date of updating data: 02.12.2016
Date of updating data: 02.12.2016