Vytvořte fakturu

B&G Services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název B&G Services
IČO 35730439
TIN 2020229167
DIČ SK2020229167
Datum vytvoření 21 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B&G Services
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -1 416 €
Kapitál 83 928 €
Vlastní kapitál 61 135 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 86,943
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,493
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,493
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,493
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,289
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,977
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39,977
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,076
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,076
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,076
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,236
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,224
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 161
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 161
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,943
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,001
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 56,117
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 56,117
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,419
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,942
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,942
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,091
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,091
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,500
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 75
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,216
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,416
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,416
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,416
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,416
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,416
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,416
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016