Vytvořte fakturu

MWH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MWH
IČO 35730480
TIN 2020219124
DIČ SK2020219124
Datum vytvoření 20 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MWH
Staničná 502
95201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 226 943 €
Zisk -110 670 €
Kapitál 6 743 172 €
Vlastní kapitál 4 487 870 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,596,485
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,493,763
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,465
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,465
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,415,528
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 210,729
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,061,519
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,119,280
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 73,770
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 73,770
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,098,363
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,942
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 28,942
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,006,763
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 999,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 999,215
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,797
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,751
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 62,658
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,200
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,458
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,359
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,359
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,596,485
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,377,196
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,451,478
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,451,478
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -963,612
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -963,612
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,670
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,219,289
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 341,387
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 336,503
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,884
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,876,303
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 528,256
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 528,256
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 673,087
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,602
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,482
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,640
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 648,236
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,599
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,599
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,226,943
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,069
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 924,458
V. Aktivace (účtová skupina 62) 209,936
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,480
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,342,581
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 169,624
D. Služby (účtová skupina 51) 227,265
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 396,569
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 292,813
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 100,620
4. Sociální náklady (527, 528) 3,136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 46,580
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 272,045
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 272,045
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,374
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 220,124
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -115,638
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 738,574
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,559
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 11,556
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,711
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,660
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,660
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,051
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,848
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -107,790
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -110,670
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015