Vytvořte fakturu

Tatra Residence - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název Tatra Residence
IČO 35730561
Datum vytvoření 21 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Tatra Residence
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 679 €
Zisk -17 750 €
Kapitál 12 353 688 €
Vlastní kapitál 12 316 514 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259192280
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,434,189
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,769,970
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,769,970
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,769,970
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 663,730
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,812
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,812
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,812
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 660,918
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 660,918
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 489
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,434,189
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,420,444
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,420,423
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,420,423
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,555,260
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 100,644
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,644
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -35,424,503
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -35,424,503
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,786,370
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,786,370
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,750
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,306
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,627
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,627
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,633
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -275
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -275
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,908
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,046
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,046
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 439
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 439
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 103,906
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 105,679
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,905
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,774
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,305
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 301
D. Služby (účtová skupina 51) 91,864
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,703
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,894
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,429
4. Sociální náklady (527, 528) 380
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 310
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,127
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,740
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 66
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 66
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 218
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 218
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,778
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 972
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 972
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,750
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016