Vytvořte fakturu

PROMO ACTIVITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Obchodní název PROMO ACTIVITY
IČO 35730714
TIN 2020210610
DIČ SK2020210610
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMO ACTIVITY
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 752 758 €
Zisk -38 796 €
Kapitál 553 614 €
Vlastní kapitál 30 437 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245980797, 0245980798, 0903445202
Mobile(y) +421903445202
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 111,852
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,109
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,109
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,109
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,492
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,213
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,213
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 94,650
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 94,650
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,650
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 356
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 356
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -21,727
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,138
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -34,865
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,251
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,251
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,852
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -57,946
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -26,454
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,454
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,796
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,798
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 806
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 806
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 139,136
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 68,382
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,382
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,508
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,375
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,615
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,256
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,856
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 10,000
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,750,664
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,752,758
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,559
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,701,104
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,095
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,778,464
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 141
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 126,488
D. Služby (účtová skupina 51) 1,576,049
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,312
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,225
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,315
4. Sociální náklady (527, 528) 2,772
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,689
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,642
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,706
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,985
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,667
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,687
2. Ostatní náklady (562A) 7,687
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,945
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,650
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,356
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,440
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,440
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,796
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016