Vytvořte fakturu

RATUFA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RATUFA
IČO 35730773
TIN 2020268822
DIČ SK2020268822
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo RATUFA
Tabakova 21
93401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 963 €
Zisk 35 920 €
Kapitál 781 404 €
Vlastní kapitál 112 817 €
Kontaktní informace
Email ratufareality@gmail.com
Telefon(y) 0903759769, 0903759766
Mobile(y) 0903759766
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 812,646
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 732,517
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 732,517
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 243,445
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 244,082
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,010
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 238,980
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,129
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 73,309
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,309
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,309
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,820
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,731
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,089
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 812,646
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 141,062
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 136,596
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 136,596
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,517
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 9,517
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -40,971
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -40,971
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,920
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 671,584
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 671,360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 445,082
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 445,082
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 214,162
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,116
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 98,963
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,963
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 88,183
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,780
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,870
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,271
D. Služby (účtová skupina 51) 11,209
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 456
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 355
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 101
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,411
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,130
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,130
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,004
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,093
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,703
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 114
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,979
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,059
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,059
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015