Vytvořte fakturu

MABO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MABO
IČO 35730846
TIN 2020210533
DIČ SK2020210533
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MABO
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 020 913 €
Zisk 69 311 €
Kapitál 411 501 €
Vlastní kapitál 121 733 €
Kontaktní informace
Email mabo@mabo.sk
Telefon(y) 0253630317, 0262413331, 0262413457
Fax(y) 0253630318, 0262413429
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 510,394
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,137
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,137
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,137
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 484,639
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 270,786
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,061
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 269,725
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 32,141
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 468
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 468
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,673
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 138,125
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 134,285
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,285
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,649
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,587
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,177
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,410
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,618
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 510,394
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,044
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 82,985
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 31,084
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 31,084
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,311
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 319,298
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,480
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,517
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 963
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 307,168
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 284,049
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284,049
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,266
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,737
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,116
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,650
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 52
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,007,794
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,020,913
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,939,169
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,625
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,240
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,879
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,932,455
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,610,814
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,885
D. Služby (účtová skupina 51) 156,930
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 99,751
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,567
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,021
4. Sociální náklady (527, 528) 3,163
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,777
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,126
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,126
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) -8
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,574
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,606
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 88,458
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 203,165
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 716
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 712
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,260
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 545
2. Ostatní náklady (562A) 545
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,715
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,544
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,914
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,603
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,603
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015