Vytvořte fakturu

CONTINENTAL FILM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONTINENTAL FILM
IČO 35730897
TIN 2020210621
DIČ SK2020210621
Datum vytvoření 30 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTINENTAL FILM
Ševčenkova 19
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 440 531 €
Zisk 475 811 €
Kapitál 3 109 702 €
Vlastní kapitál 151 197 €
Kontaktní informace
Email cofilm@cofilm.sk
Telefon(y) 0243422902, 0220851911, 0220851903
Mobile(y) 0905906594
Fax(y) 0220851901
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,388,986
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,143,215
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 457,217
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 399,591
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 57,626
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,685,998
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,685,998
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,222,948
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,860
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,860
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,151,103
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 745,767
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 745,767
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 405,336
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,985
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,348
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64,637
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,823
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,622
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,201
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,388,986
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 627,008
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 140,197
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 140,197
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 475,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,761,978
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40,543
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 32,523
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,186
12. Odložený daňový závazek (481A) 834
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,870,347
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 649,221
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 649,221
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,173,245
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 939,685
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,861
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,161
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,174
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,839
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,839
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,843,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,274,979
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,440,531
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,099
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,240,880
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,704
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154,848
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,184,257
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,903
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 157,815
D. Služby (účtová skupina 51) 2,727,236
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 181,805
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 131,730
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,466
4. Sociální náklady (527, 528) 5,609
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,364
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 74,633
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 74,633
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,548
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,545
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,408
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,274
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 363,025
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 396,713
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 334,408
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 334,408
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 62,190
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 62,190
XII. Kurzové zisky (663) 115
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134,351
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 113,899
2. Ostatní náklady (562A) 113,899
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19,985
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 262,362
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 518,636
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 42,825
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 41,991
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 834
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 475,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015