Vytvořte fakturu

ALTIUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALTIUS
IČO 35731133
TIN 2020219080
DIČ SK2020219080
Datum vytvoření 04 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTIUS
Strmý vŕšok 109
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 239 €
Zisk -6 227 €
Kapitál 81 165 €
Vlastní kapitál -21 306 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265456066, +421265456069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 88,191
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 87,605
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 87,605
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 72,217
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 15,388
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 586
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 240
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 240
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 346
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 335
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,191
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,533
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,016
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,016
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -28,962
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -28,962
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,227
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,724
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 115,724
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,536
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,536
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,228
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 240
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,239
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 239
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,383
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60
D. Služby (účtová skupina 51) 64
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 24
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 45
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,616
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,616
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,566
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,144
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,267
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,227
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015