Vytvořte fakturu

VitaMAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Obchodní název VitaMAX
IČO 35731176
TIN 2020242191
DIČ SK2020242191
Datum vytvoření 31 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VitaMAX
Vyšehradská 3713/8
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 468 411 €
Zisk -1 034 245 €
Kapitál 3 329 529 €
Vlastní kapitál -322 410 €
Kontaktní informace
Email korlea@nextra.sk
Telefon(y) 0243637519, 0243637517, 0337719333
Mobile(y) 0903789113, 0905437107, 0905450330, 0905450331, 0908792022
Fax(y) 0243637517
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,179,336
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,199,287
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,188,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 711,635
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 68,768
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,587
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 390,007
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,290
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 10,290
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 977,195
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 418,821
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,778
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 555
3. Výrobky (123) - /194/ 5,665
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 407,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 488,368
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -957,040
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -957,040
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,445,408
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,006
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 55,204
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,802
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,854
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,854
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,179,336
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,356,656
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -329,382
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 112,418
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -441,800
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,034,245
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,529,310
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,208
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,208
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,522,100
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,992
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,992
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 609,042
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,859
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,099
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,359
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,828,749
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,002
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,002
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,682
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,682
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 423,183
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 468,411
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 103,814
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 319,369
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,256
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,426
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,546
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,497,413
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 177,173
D. Služby (účtová skupina 51) 100,939
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 95,465
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 60,939
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,729
4. Sociální náklady (527, 528) 10,797
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,375
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 54,204
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 54,204
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 995,817
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,440
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,029,002
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,327
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 48
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,334
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatní náklady (562A) 6
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 258
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,070
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,282
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,033,284
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,034,245
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016