Vytvořte fakturu

DAN Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAN Slovakia
IČO 35731206
TIN 2020210588
DIČ SK2020210588
Datum vytvoření 04 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAN Slovakia
Dvorčianska 74
94905
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 593 152 €
Zisk -190 132 €
Kapitál 4 549 409 €
Vlastní kapitál 2 470 109 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0376513615, 0376550373, 0376550422, 0376554868, 0376554869, 0376554870, 0376579761, 00376554868
Mobile(y) +421915807106
Fax(y) 0376554869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,252,145
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,832,276
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,844,203
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 254,092
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,201,424
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 735,137
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,205
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 646,069
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 1,276
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) -11,927
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ -11,927
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,721
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 267,888
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 62,260
3. Výrobky (123) - /194/ 160,785
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,843
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 98,086
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85,895
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,895
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,347
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -156
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,747
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,422
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,325
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,148
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,513
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 635
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,252,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,278,901
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,410,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,410,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 22,330
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,330
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,808
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,808
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -11,927
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -11,927
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 46,822
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 46,822
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -190,132
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,973,244
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,848,024
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,281,420
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 500,267
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,383
12. Odložený daňový závazek (481A) 56,954
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,126
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 95,730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,730
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,775
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,301
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,090
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,230
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,094
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,094
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,385,593
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,593,152
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 118,033
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,185,129
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 80,727
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 57,189
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,378
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 128,069
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,627
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,746,901
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 109,780
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 911,155
D. Služby (účtová skupina 51) 104,977
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 204,174
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 146,725
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,366
4. Sociální náklady (527, 528) 6,083
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,882
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 114,882
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 114,882
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 271,114
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,937
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,749
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 320,544
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,830
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 38
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 38
XII. Kurzové zisky (663) 10,792
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,178
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 11,927
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,268
2. Ostatní náklady (562A) 3,268
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,942
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,041
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,348
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -168,097
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,035
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 22,028
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -190,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731206 TIN: 2020210588 DIČ: SK2020210588
 • Sídlo: DAN Slovakia, Dvorčianska 74, 94905, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.1998Nové sidlo:
   Dvorčianska 74 Nitra 949 05
   Noví spoločníci:
   Plastika a.s. IČO: 00 152 781 Novozámocká cesta 222 Nitra 949 53
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Baltazár Kováč Kamenná 42 Nitra
   Ing. Marián Štefánik Ďumbierska 17 Nitra
   10.11.1998Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   DAN Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov a polotovarov z plastov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava