Vytvořte fakturu

TOMSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.09.2016
Basic information
Obchodní název TOMSTAV
IČO 35731222
TIN 2020228914
DIČ SK2020228914
Datum vytvoření 29 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TOMSTAV
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 127 440 €
Zisk -297 251 €
Kapitál 6 991 293 €
Vlastní kapitál 1 830 140 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0910976318, 0220923214
Date of updating data: 09.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,832,398
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,850,989
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,850,989
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,372,090
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,248
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 90,371
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 186,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,973,403
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 469,168
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52,164
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,700
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 405,304
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 324,640
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 138,076
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,076
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 186,564
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,760,567
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 402,934
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 402,934
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,771,472
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 586,118
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 419,028
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,257
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 410,771
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,006
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,818
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,188
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,832,398
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,217,620
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,995,850
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,995,850
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,775,260
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 133,306
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 133,306
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,389,545
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 56,206
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,445,751
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -297,251
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,614,767
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 283,088
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 246,376
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 246,376
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,888
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 10,876
12. Odložený daňový závazek (481A) 16,948
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,297,020
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,050,740
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,050,740
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,989
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,066
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,728
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,497
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,659
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,159
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 8
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3
Date of updating data: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,764,722
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,127,440
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 120,262
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,398,653
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,187,548
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,464,313
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 881,034
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,256
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,346,326
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 76,843
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,440,501
D. Služby (účtová skupina 51) 1,543,511
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 410,177
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 295,410
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 102,886
4. Sociální náklady (527, 528) 11,881
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,911
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 73,341
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 73,341
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 787,226
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,891
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,707
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -218,886
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 181,295
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,841
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27,392
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27,392
XII. Kurzové zisky (663) 6,449
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121,056
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 107,003
2. Ostatní náklady (562A) 107,003
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,721
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,332
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87,215
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -306,101
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -8,850
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -11,734
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -297,251
Date of updating data: 09.09.2016
Date of updating data: 09.09.2016