Vytvořte fakturu

MK - servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Obchodní název MK - servis
IČO 35731231
TIN 2020200864
DIČ SK2020200864
Datum vytvoření 04 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MK - servis
Agátova 461/2
90045
Malinovo
Financial information
Prodej a příjem 1 136 036 €
Zisk 22 854 €
Kapitál 274 225 €
Vlastní kapitál -117 416 €
Kontaktní informace
Email jan.mokran@zoznam.sk
Telefon(y) 0903703024, 0315625331
Mobile(y) +421903750646, 0903129728, 0903475568, 0903703024, 0903750646
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 332,864
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 63,230
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 63,230
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,646
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,277
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,307
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,999
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 153
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 153
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 232,493
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 172,207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,207
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 55,400
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,886
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,353
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 715
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,638
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,635
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,635
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 332,864
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -94,562
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 939
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 939
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -124,994
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -124,994
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,854
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,426
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,471
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 24,341
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,130
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 50,552
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 331,785
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 203,075
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,075
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,418
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,872
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,518
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,385
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 517
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,322
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,322
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,296
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,004,589
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,136,036
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 241,250
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 894,749
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,099,659
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 373,304
D. Služby (účtová skupina 51) 596,445
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,968
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,239
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,533
4. Sociální náklady (527, 528) 3,196
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,102
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,793
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,793
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 432
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,615
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,377
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,250
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 153
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 153
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 153
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,077
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,918
2. Ostatní náklady (562A) 8,918
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,090
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,924
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,453
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,599
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,599
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,854
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015