Vytvořte fakturu

EDICO SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Obchodní název EDICO SK
IČO 35731478
TIN 2020268855
DIČ SK2020268855
Datum vytvoření 05 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EDICO SK
Matúšova 12
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 886 704 €
Zisk 39 782 €
Kapitál 699 130 €
Vlastní kapitál 165 922 €
Kontaktní informace
Email edico@edico.sk
Telefon(y) 0263811816
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 335,925
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 130,002
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 12,369
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,869
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 10,500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 117,633
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 117,633
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,889
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,407
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,407
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 144,858
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 143,581
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,581
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 939
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 338
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,624
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,771
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,853
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,034
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,034
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 335,925
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 193,074
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 113,452
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 113,452
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,782
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,351
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,841
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,853
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 16,988
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 100,547
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,527
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,527
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,618
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,439
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,954
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,963
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,963
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17,500
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 17,500
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 723,727
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 886,704
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 42,014
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 681,713
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,933
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,044
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 841,429
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 32,247
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,380
D. Služby (účtová skupina 51) 266,708
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 357,185
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 259,238
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 90,599
4. Sociální náklady (527, 528) 7,348
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 139,222
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 139,222
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,271
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,275
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 388,392
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,618
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 916
2. Ostatní náklady (562A) 916
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 140
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,562
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,613
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,662
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,782
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016