Vytvořte fakturu

SECURITY SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název SECURITY SERVIS
IČO 35731699
TIN 2020251684
DIČ SK2020251684
Datum vytvoření 04 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITY SERVIS
Andreja Mráza 5
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 311 976 €
Zisk 6 118 €
Kapitál 132 732 €
Vlastní kapitál 18 021 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244459303
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,644
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 42,644
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42,644
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,322
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 28,800
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,009
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,453
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 109,966
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,601
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 17,180
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,118
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,365
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,795
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 73,973
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,212
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 15,801
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,351
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,609
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,597
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 311,976
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 280,707
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 300,521
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,558
C. Služby (účtová skupina 51) 26,470
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 223,611
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,245
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,569
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,943
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,125
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,455
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 237,679
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,193
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,193
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,265
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,147
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,118
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016