Vytvořte fakturu

Shop Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2015
Basic information
Obchodní název Shop Invest
IČO 35731711
TIN 2020252443
DIČ SK2020252443
Datum vytvoření 06 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Shop Invest
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 296 074 €
Zisk -341 903 €
Kapitál 160 265 €
Vlastní kapitál -6 010 974 €
Date of updating data: 10.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 209,574
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,992
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,992
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,992
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 205,397
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 199,901
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 138,583
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,323
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,260
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 61,281
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,496
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 211
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,285
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,185
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,185
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 209,574
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,352,878
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,279
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,279
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,024,254
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 287,327
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,311,581
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -341,903
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,562,452
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,604,774
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 3,584,164
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,610
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,940,543
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 321,529
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,393
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,136
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,047,148
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,159
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,431
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,450
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 85,361
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 454,465
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,135
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,135
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,000
Date of updating data: 10.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 292,740
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 296,074
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 292,740
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,334
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 446,700
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,887
D. Služby (účtová skupina 51) 222,349
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 203,241
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 165,050
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,588
4. Sociální náklady (527, 528) 2,603
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,025
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,846
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,846
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,336
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,688
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -150,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,504
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,723
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,723
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,723
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 195,040
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 192,780
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 192,777
2. Ostatní náklady (562A) 3
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 332
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,928
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190,317
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -340,943
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -341,903
Date of updating data: 10.11.2015
Date of updating data: 10.11.2015