Vytvořte fakturu

E.D.T. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E.D.T.
IČO 35731761
TIN 2020251343
DIČ SK2020251343
Datum vytvoření 06 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.D.T.
Bajkalská 21/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 413 412 €
Zisk 86 851 €
Kontaktní informace
Email edt@edt.sk
Telefon(y) 0243422951, 0243422957
Mobile(y) +421902384501, +421903405019, +421903462455
Fax(y) 0243422957
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 597,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 69,975
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 69,975
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,975
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 518,962
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 235,312
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49,977
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 184,500
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 835
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 281,348
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 278,326
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,326
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,735
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,287
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,302
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,302
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,552
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,552
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 597,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 225,423
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,372
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,372
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 130,560
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 130,560
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 86,851
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 372,066
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,177
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,177
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 323,066
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 259,249
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,249
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,382
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,272
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,363
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,087
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 713
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,823
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,366,016
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,413,412
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 256,681
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,109,335
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 19,750
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 26,875
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 771
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,290,783
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 182,608
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 465,629
D. Služby (účtová skupina 51) 238,296
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 320,504
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 231,171
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 79,542
4. Sociální náklady (527, 528) 9,791
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,902
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 34,099
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 34,099
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 33,036
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,709
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,629
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 499,233
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XII. Kurzové zisky (663) 57
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,633
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,582
2. Ostatní náklady (562A) 5,582
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 789
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,262
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,575
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 114,054
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,203
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 27,203
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 86,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015