Vytvořte fakturu

IMPA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMPA Bratislava
IČO 35731851
TIN 2021410941
DIČ SK2021410941
Datum vytvoření 05 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo IMPA Bratislava
Panónska cesta 23
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 601 776 €
Zisk 178 368 €
Kapitál 14 837 484 €
Vlastní kapitál 2 276 642 €
Kontaktní informace
Email expres@impa.sk
webové stránky http://www.impa.sk;http://www.impa-expres.sk
Telefon(y) +421800102010
Fax(y) 0267206798
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,964,623
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,504,715
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,556,951
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,466,437
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,245,581
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 790,716
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 52,217
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 2,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,947,764
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,946,064
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,700
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,568,637
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,095,017
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 297,440
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 38,580
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,758,997
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,852,035
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,391,073
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,391,073
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 817,183
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 68,426
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 94,342
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 481,011
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 3,320
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 3,320
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 618,265
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 219,219
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 399,046
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 891,271
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 175,716
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 715,555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,964,623
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,458,330
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,086,440
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,086,440
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 217,288
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 217,288
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 976,234
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 976,234
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178,368
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,471,086
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,640,684
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,588,675
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,059
12. Odložený daňový závazek (481A) 36,950
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,318,254
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,697,093
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,697,093
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 123,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 71,497
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 48,397
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 186,795
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 191,472
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 47,148
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 47,148
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 465,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 35,207
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,207
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 25,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 37,098,567
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,601,776
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 31,153,330
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,875,470
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,900
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 69,768
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 501,308
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,132,355
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 29,417,762
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,803,040
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 3,135
D. Služby (účtová skupina 51) 3,512,468
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,669,018
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,188,247
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 417,000
4. Sociální náklady (527, 528) 63,771
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 221,666
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 339,945
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 339,945
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 45,547
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,809
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105,965
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 469,421
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,294,295
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,872
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,872
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,872
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 221,064
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 209,473
2. Ostatní náklady (562A) 209,473
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,577
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -212,192
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 257,229
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 78,861
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 76,078
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,783
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178,368
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731851 TIN: 2021410941 DIČ: SK2021410941
 • Sídlo: IMPA Bratislava, Panónska cesta 23, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Zajac predseda Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 17.06.2010
  Ing. Sven Szokolay člen Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 28.02.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Milan Zajac - predseda predstavenstva Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Ing. Sven Szokolay - člen predstavenstva Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.02.2011
   22.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   30.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   29.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Cengel - člen Martinengova 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.03.2010
   26.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.03.2010
   10.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Suroviak - člen Nemocničná 1948/45-2 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   28.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.12.2003
   27.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 08.12.2003
   24.02.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností a nebytových priestorov
   pohostinská činnosť
   15.12.2006Nové sidlo:
   Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Cengel - člen Martinengova 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Jozef Suroviak - člen Nemocničná 1948/45-2 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Peter Vojtko - predseda Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 08.12.2003
   14.12.2006Zrušené sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Peter Vojtko - predseda Fr. Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   14.06.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom stavebných strojov a zariadení bez obslužného personálu
   prenájom motorových vozidiel
   opravy motorových vozidiel a karosérií
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   09.10.2004Nové obchodné meno:
   IMPA Bratislava, a.s.
   08.10.2004Zrušené obchodné meno:
   AKF HOLDING GROUP a.s.
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Peter Vojtko - predseda Fr. Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   23.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   24.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   23.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava
   26.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava
   25.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Seruga Bystrého 1 Bratislava
   08.12.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   AKF HOLDING GROUP a.s.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   leasing v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfeiting - realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť a prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   Ing. Miloslav Seruga Bystrého 1 Bratislava
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava