Vytvořte fakturu

TransPlus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Obchodní název TransPlus
IČO 35731877
TIN 2020187532
DIČ SK2020187532
Datum vytvoření 31 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TransPlus
90638
Rohožník
Financial information
Prodej a příjem 20 294 801 €
Zisk 756 191 €
Kapitál 6 125 449 €
Vlastní kapitál 1 686 093 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347765403, 0347765401, 0554610206
Fax(y) 0347765402
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,044,737
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,604,000
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 408,883
2. Software (013) - /073, 091A/ 408,883
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,195,117
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,606
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,178,511
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,433,726
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,572
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,572
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 269,619
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 269,619
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,127,949
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,004,075
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,484,737
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,338
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120,552
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,322
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,586
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,586
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,011
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,011
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,044,737
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,488,923
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,505,594
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,505,594
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27,891
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,891
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,800,753
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,800,753
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 756,191
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,555,814
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,999
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,999
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 224,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 224,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,156,064
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,517,416
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,028
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,388
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 91,843
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 110,921
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 68,902
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,564
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 418
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 163,751
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 106,962
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 56,789
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,113,408
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,294,801
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,113,408
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,164,581
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,812
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,144,904
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,624,810
D. Služby (účtová skupina 51) 11,585,895
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,642,562
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,737,276
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 689,723
4. Sociální náklady (527, 528) 215,563
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 491,209
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 731,843
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 731,843
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 977,754
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90,831
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,149,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,902,703
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,749
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 4,744
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,140
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,322
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 19,948
2. Ostatní náklady (562A) 374
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16,917
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,901
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,391
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,111,506
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 355,315
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 338,254
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,061
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 756,191
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016