Vytvořte fakturu

GOEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název GOEN
IČO 35732431
TIN 2020268745
DIČ SK2020268745
Datum vytvoření 17 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOEN
Sklenárska 6
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 899 759 €
Zisk 1 810 €
Kapitál 515 454 €
Vlastní kapitál 11 392 €
Kontaktní informace
Email goen@goen.sk
Telefon(y) 0243333333, 0243292311
Fax(y) 0243420276
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 863,255
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 199,319
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 40,485
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 40,485
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 158,834
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,522
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 133,390
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,922
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 653,472
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 81,663
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 71,162
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,501
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 708,757
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 633,602
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 633,602
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,155
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -136,948
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,078
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -140,026
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,464
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,464
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 863,255
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,202
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,370
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,370
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,382
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,382
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,810
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 780,505
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 82,427
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 75,112
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,315
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 611,035
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 540,699
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 540,699
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,924
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,350
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,469
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,593
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,490
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,490
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,553
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 69,548
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 69,548
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,868,451
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,899,759
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 660,463
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,207,988
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,340
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,968
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,888,915
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 660,005
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 783,570
D. Služby (účtová skupina 51) 989,897
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 424,718
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 305,754
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 106,751
4. Sociální náklady (527, 528) 12,213
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 779
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,663
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,663
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,283
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,844
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 434,979
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,154
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,391
2. Ostatní náklady (562A) 4,391
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,763
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,154
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,690
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,810
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016