Vytvořte fakturu

DelCom Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.05.2016
Basic information
Obchodní název DelCom Slovakia
IČO 35732512
TIN 2020210687
DIČ SK2020210687
Datum vytvoření 17 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DelCom Slovakia
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 547 941 €
Zisk 30 096 €
Kapitál 853 458 €
Vlastní kapitál 290 775 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.delcom.sk
Telefon(y) +421252442424, +421252498068
Fax(y) 0252498068
Date of updating data: 24.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 751,229
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 125,792
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,120
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,120
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 83,672
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 83,672
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,026
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,053
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,053
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,600
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,600
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 574,365
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 474,012
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 474,012
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 83,419
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,926
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,008
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,008
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 482
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,526
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,411
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,411
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 751,229
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 359,822
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 209,726
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 209,726
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,096
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,627
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,581
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,189
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 11,392
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 370,822
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 292,308
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 292,308
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,242
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,867
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,688
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,506
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,211
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,224
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,469
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 755
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 780
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 780
Date of updating data: 24.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,530,877
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,547,941
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,530,877
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,138
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,926
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,514,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 342,434
D. Služby (účtová skupina 51) 720,709
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 395,720
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 281,793
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 98,880
4. Sociální náklady (527, 528) 15,047
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,768
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,267
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,267
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 522
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,629
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,892
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 467,734
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 84
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 84
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,044
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 888
2. Ostatní náklady (562A) 888
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 153
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -960
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,932
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,836
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -44
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,096
Date of updating data: 24.05.2016
Date of updating data: 24.05.2016