Vytvořte fakturu

Verejno - prospešný podnik Senec - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Verejno - prospešný podnik Senec
IČO 35732814
TIN 2020269042
DIČ SK2020269042
Datum vytvoření 20 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Verejno - prospešný podnik Senec
Fándlyho 3
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 656 884 €
Zisk -10 920 €
Kapitál 1 387 458 €
Vlastní kapitál 1 192 328 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245648472, 0245648473, 0245924701, 0245924705
Mobile(y) +421903213585, 0903213585, 0903716902
Fax(y) 0245924580
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,339,999
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,110,971
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,877
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,011
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,866
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,049,094
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,049,094
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 225,961
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,199
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,145
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,054
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 851
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 851
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 179,805
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 179,326
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 179,326
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 479
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,106
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,619
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,487
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,067
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,067
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,339,999
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,181,408
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,190
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,190
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,643
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,643
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 929,863
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 929,863
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 222,632
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 222,632
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,920
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,591
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,961
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 68
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 18,893
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 122,516
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 73,237
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,237
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 416
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,238
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,741
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,884
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,114
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,114
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 648,971
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 656,884
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 630,081
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 8,054
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,249
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,302
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 191,591
D. Služby (účtová skupina 51) 109,739
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 283,187
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 200,533
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 69,675
4. Sociální náklady (527, 528) 12,979
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,433
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,810
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,810
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,464
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,078
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,418
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 336,805
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 141
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,643
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,077
2. Ostatní náklady (562A) 1,077
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 566
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,502
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,920
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015