Vytvořte fakturu

GEODIS calberson Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Obchodní název GEODIS calberson Slovensko
IČO 35732849
TIN 2020251398
DIČ SK2020251398
Datum vytvoření 19 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEODIS calberson Slovensko
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 678 900 €
Zisk 147 014 €
Kapitál 3 685 004 €
Vlastní kapitál 1 247 444 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903250311
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,090,163
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 77,493
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,700
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,700
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 73,793
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,279
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,514
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,877,285
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 114,019
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 114,019
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,551,737
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,292,161
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,292,161
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 259,228
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 348
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,211,529
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 522
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,211,007
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 135,385
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 57,767
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 77,618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,090,163
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,394,458
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,810,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,810,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 62,735
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 62,735
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -625,291
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,148,715
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,774,006
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,014
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,695,705
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,484
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,484
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,903,009
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,751,486
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,751,486
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 65,371
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,599
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,743
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 810
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 781,212
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 240,589
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 540,623
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,093,437
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,678,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,093,437
V. Aktivace (účtová skupina 62) 96,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 617
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 488,846
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,480,054
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 91,080
D. Služby (účtová skupina 51) 12,753,733
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,545,056
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,111,863
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 388,542
4. Sociální náklady (527, 528) 44,651
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,104
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,621
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,621
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -78,062
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 142,522
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 198,846
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,344,624
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 332
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 327
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 327
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,371
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) -57
2. Ostatní náklady (562A) -57
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 187
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,241
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,039
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 193,807
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 46,793
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 69,584
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -22,791
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,014
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016