Vytvořte fakturu

GEODIS calberson Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název GEODIS calberson Slovensko
IČO 35732849
TIN 2020251398
DIČ SK2020251398
Datum vytvoření 19 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEODIS calberson Slovensko
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 134 855 €
Zisk 91 655 €
Kapitál 3 685 004 €
Vlastní kapitál 1 247 444 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903250311
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,288,512
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,177
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,300
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,300
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 60,877
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,616
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,261
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,139,122
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 142,378
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 142,378
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,418,810
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,168,026
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 559,522
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,203
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,602,301
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250,572
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 212
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 577,934
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 629
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 577,305
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 81,213
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 21,511
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 59,702
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,288,512
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,486,113
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,810,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,810,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 70,086
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 70,086
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -485,628
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,288,378
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,774,006
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,655
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,802,399
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,305
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,305
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 204,570
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 204,570
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,130,240
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,995,701
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388,116
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,319
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,564,266
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 74,010
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 47,007
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,846
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 676
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 456,284
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,648
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 429,636
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,038,855
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,134,855
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,674,047
V. Aktivace (účtová skupina 62) 96,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 364,808
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,001,707
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,533
D. Služby (účtová skupina 51) 13,116,616
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,630,647
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,170,059
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 412,844
4. Sociální náklady (527, 528) 47,744
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,888
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,416
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,416
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,972
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,635
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 133,148
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,559,898
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 205
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 179
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,036
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7
2. Ostatní náklady (562A) 7
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,236
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,793
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,831
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 126,317
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,662
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 63,021
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -28,359
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,655
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016