Vytvořte fakturu

AEH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AEH
IČO 35732890
TIN 2020203757
DIČ SK2020203757
Datum vytvoření 14 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEH
Myslenická 77
90203
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 346 832 €
Zisk 75 977 €
Kapitál 751 838 €
Vlastní kapitál 248 128 €
Kontaktní informace
Email aeh@aeh.sk
webové stránky http://www.aeh.sk
Telefon(y) +421336400170, +421336400171, +421336400172
Fax(y) 0336400172
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 723,561
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 155,426
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 155,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,646
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 97,780
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 566,306
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 198,194
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,691
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 136,503
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 161,454
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 150,302
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,302
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,152
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 206,658
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 82,262
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 124,396
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,829
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,829
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 723,561
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 324,104
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 80,787
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 160,037
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 160,037
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,977
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 399,457
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 66,726
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,905
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 61,821
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 325,442
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 306,689
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,689
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,712
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,314
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,727
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,289
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,289
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,424,120
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,346,832
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,423,649
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -77,272
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 455
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,244,838
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 781,491
D. Služby (účtová skupina 51) 272,412
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 171,215
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 123,622
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 43,460
4. Sociální náklady (527, 528) 4,133
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,069
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,828
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,828
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,823
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 101,994
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 292,474
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,689
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,009
2. Ostatní náklady (562A) 2,009
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,659
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,674
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 98,320
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,343
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,343
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,977
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015