Vytvořte fakturu

LOGI&CA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LOGI&CA
IČO 35733012
TIN 2020269075
DIČ SK2020269075
Datum vytvoření 20 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOGI&CA
Čapkova 16
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 959 €
Zisk -5 555 €
Kapitál 19 477 €
Vlastní kapitál 4 981 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,096
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,138
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,138
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,138
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,958
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,736
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,080
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,080
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,656
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,222
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,802
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 420
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,096
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -574
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,322
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,322
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,555
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,670
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 241
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 241
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,429
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,665
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,665
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,434
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 273
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,960
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,959
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,395
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 267
D. Služby (účtová skupina 51) 6,301
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,742
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,233
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,484
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 93
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,020
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,020
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,833
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 827
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 762
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 762
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -762
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,555
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015