Vytvořte fakturu

MAN Truck & Bus Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.10.2016
Basic information
Obchodní název MAN Truck & Bus Slovakia
IČO 35733209
TIN 2020228903
DIČ SK2020228903
Datum vytvoření 21 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAN Truck & Bus Slovakia
Rožňavská 24/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 512 236 €
Zisk -828 350 €
Kapitál 17 184 681 €
Vlastní kapitál 9 611 306 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248204800, 0248204808
Fax(y) 0248204825
Date of updating data: 12.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,913,503
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,037,696
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 95,490
2. Software (013) - /073, 091A/ 95,490
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,942,206
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 971,929
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,813,634
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 155,723
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 920
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,702,160
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,259,555
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,259,555
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,009,123
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,009,123
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,659,505
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,468,629
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 590,575
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,878,054
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,184,821
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,055
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 773,977
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,733
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 769,244
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 173,647
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 62,275
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 111,372
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,913,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,276,793
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,481,180
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,481,180
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 343,795
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 343,795
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,280,168
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,280,168
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -828,350
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,194,125
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,931
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,931
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,069,739
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 3,069,739
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,823,255
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,193,508
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,880,550
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,312,958
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 103,483
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 64,434
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 424,200
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,630
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,294,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,883
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,237,317
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 442,585
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 416,618
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 25,967
Date of updating data: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 58,512,238
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 58,512,236
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,128,356
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,734,299
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 129,914
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 519,667
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,445,746
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 52,475,701
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 249,414
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -143,392
D. Služby (účtová skupina 51) 1,612,595
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,148,903
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,554,331
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 29,519
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 525,411
4. Sociální náklady (527, 528) 39,642
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,802
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 216,824
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 216,824
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 181,681
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 64,571
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,620,647
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -933,510
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,668,337
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,427
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,201
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,226
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,409
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -941,919
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -113,569
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 358,076
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -471,645
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -828,350
Date of updating data: 12.10.2016
Date of updating data: 12.10.2016
 • IČO :35733209 TIN: 2020228903 DIČ: SK2020228903
 • Sídlo: MAN Truck & Bus Slovakia, Rožňavská 24/A, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jochen Modl Hackermillerstraße 13 Altmuenster A - 4813 Rakúska republika 29.10.2009
  Radoslav Jurča Lužná 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 20.06.2016
  Emil Schuber U Laboratoře 1102/2 Praha 6 162 00 Česká republika 20.06.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MAN Truck & Bus AG 4 481 180 € (100%) Mníchov 809 95 Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Emil Schuber U Laboratoře 1102/2 Praha 6 162 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.06.2016
   15.07.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Jurča Lužná 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 20.06.2016
   11.10.2011Nové obchodné meno:
   MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
   01.09.2011Noví spoločníci:
   MAN Truck & Bus AG Dachauer Strasse 667 Mníchov 809 95 Spolková republika Nemecko
   11.12.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   17.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Jochen Modl Hackermillerstraße 13 Altmuenster A - 4813 Rakúska republika Vznik funkcie: 29.10.2009
   15.10.2001Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   oprava karosérií
   19.07.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 24/A Bratislava 821 04
   21.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť