Vytvořte fakturu

ANRAcar - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název ANRAcar
IČO 35733357
TIN 2021352773
DIČ SK2021352773
Datum vytvoření 25 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANRAcar
Panónska cesta 45
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 799 897 €
Zisk 31 844 €
Kapitál 2 289 131 €
Vlastní kapitál 277 232 €
Kontaktní informace
Email office@anracar.sk
webové stránky http://www.anracar.sk
Mobile(y) +421902917344
Fax(y) 0232114440
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,486,890
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,939,818
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,929,414
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 630,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,150,872
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 147,679
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,404
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,404
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,531,983
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,054,476
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,663
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 15,808
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 993,005
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 465,146
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 71,157
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,157
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,278
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 384,711
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,361
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,361
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,089
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 753
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14,336
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,486,890
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 329,655
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 418,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 418,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,919
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,919
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -157,108
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -157,108
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,844
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,157,235
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 301,057
6. Long-term advance payments received (475A) 4,278
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,531
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 256,495
12. Odložený daňový závazek (481A) 38,753
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,089,405
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,676,692
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,614,328
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,614,328
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,156
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,546
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,677
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,985
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,798
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,798
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 80,283
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,794,793
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,799,897
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,881,386
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 274,385
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,161
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 639,022
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 943
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,693,174
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,638,514
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,424
D. Služby (účtová skupina 51) 180,024
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 158,140
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 110,930
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,674
4. Sociální náklady (527, 528) 5,536
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,310
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 65,311
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 65,311
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 584,663
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,788
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106,723
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,970
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,040
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,040
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,040
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79,039
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 72,588
2. Ostatní náklady (562A) 72,588
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,450
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71,999
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,724
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,844
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016