Vytvořte fakturu

Pospo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Obchodní název Pospo
IČO 35733462
TIN 2020206914
DIČ SK2020206914
Datum vytvoření 28 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pospo
90067
Láb
Financial information
Prodej a příjem 844 782 €
Zisk 3 033 €
Kapitál 1 148 455 €
Vlastní kapitál 303 186 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347790321, +421347790483
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,201,721
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 660,522
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,187
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,187
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 658,335
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,328
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 525,473
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 112,970
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 10,564
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 541,199
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 257,161
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,155
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 52,390
3. Výrobky (123) - /194/ 173,656
4. Zvířata (124) - /195/ 26,960
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 230,194
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,298
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,298
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 190,896
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,844
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,757
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,201,721
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 303,232
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,393
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,393
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 17,239
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 17,239
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 274,927
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 274,927
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 660,725
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,712
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,712
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 616,495
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 111,645
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,645
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 469,421
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,248
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,154
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,436
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,591
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,701
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,701
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,817
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 237,764
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 237,764
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 754,757
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 844,782
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 210,770
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,057
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 79,468
V. Aktivace (účtová skupina 62) 10,043
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 514
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515,930
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 803,579
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 263,233
D. Služby (účtová skupina 51) 272,324
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 127,777
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 93,799
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,106
4. Sociální náklady (527, 528) 3,872
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,228
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 113,809
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 113,809
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 358
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,251
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,599
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,203
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -207,219
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,994
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,782
2. Ostatní náklady (562A) 13,782
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,210
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,988
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,215
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,182
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,182
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,033
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016