Vytvořte fakturu

NOVÁ PRÁCA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NOVÁ PRÁCA
IČO 35733594
TIN 2020228947
DIČ SK2020228947
Datum vytvoření 01 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVÁ PRÁCA
Barónka 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 780 €
Zisk 9 319 €
Kapitál 213 629 €
Vlastní kapitál 203 238 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244884768
Fax(y) 0244884768
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 225,517
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,602
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,602
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,602
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 222,073
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,774
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,837
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -2,063
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,673
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,673
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,673
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 146,626
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 106,498
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,128
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 842
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 842
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,517
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 213,006
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 195,721
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 195,721
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,319
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,326
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,434
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,434
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,920
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 861
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 861
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,364
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,703
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,160
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -168
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 972
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 972
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 185
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 185
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 163,791
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 163,780
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 160,680
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,978
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 74
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,769
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 65,941
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,853
D. Služby (účtová skupina 51) 14,966
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,945
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 42,507
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,720
4. Sociální náklady (527, 528) 1,718
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 592
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 344
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 344
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,063
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,011
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,898
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,058
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,058
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,046
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,646
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,646
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,319
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015