Vytvořte fakturu

MAX SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAX SLOVAKIA
IČO 35734221
TIN 2020269350
DIČ SK2020269350
Datum vytvoření 05 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAX SLOVAKIA
Piata 2
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 589 501 €
Zisk -56 905 €
Kapitál 3 862 748 €
Vlastní kapitál -22 484 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903826088
Mobile(y) 0903826088
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,716,842
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,696,912
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,060
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,060
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,689,852
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,767,837
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,429,046
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 387,853
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 105,116
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,836
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,565
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,016
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,016
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 520
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,971
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,249
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,598
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,651
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 94
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 94
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,716,842
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,389
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,123
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,218
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,341
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -56,905
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,796,231
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 865
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 865
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,795,366
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,665
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,665
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100,073
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,108
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 835
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,395
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,655,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 589,501
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,782
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 530,719
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 500,262
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 184,999
D. Služby (účtová skupina 51) 75,781
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,837
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,538
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,096
4. Sociální náklady (527, 528) 203
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 410
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 147,766
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 147,766
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,469
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 89,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 278,721
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143,275
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 138,808
2. Ostatní náklady (562A) 138,808
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 116
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,351
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143,264
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -54,025
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -56,905
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015