Vytvořte fakturu

DD AUTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.09.2015
Basic information
Obchodní název DD AUTO
IČO 35734396
TIN 2020242312
DIČ SK2020242312
Datum vytvoření 08 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DD AUTO
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 579 001 €
Zisk 51 970 €
Kapitál 438 366 €
Vlastní kapitál 68 390 €
Kontaktní informace
Email ddauto@ddauto.sk
webové stránky http://www.ddauto.sk
Telefon(y) +421221292002, +421221292005, +421245524661
Fax(y) 0245524661
Date of updating data: 04.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 549,568
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 56,069
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 56,069
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 56,069
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 488,111
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 302,016
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,672
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 298,344
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,399
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,078
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,078
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 321
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 149,696
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87,821
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 61,875
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,388
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,623
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,472
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 293
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 549,568
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 53,784
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,784
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,970
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,899
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,377
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,023
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,354
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 408,540
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 209,825
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 209,825
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 154,990
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,577
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,909
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,101
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,138
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,982
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,482
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,309
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,309
Date of updating data: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,579,053
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,579,001
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,535,930
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,591
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,480
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,505,629
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,081,556
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,211
D. Služby (účtová skupina 51) 218,424
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 120,363
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,413
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,029
4. Sociální náklady (527, 528) 4,921
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,047
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,849
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,849
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,014
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,165
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,372
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 220,330
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 52
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 52
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,860
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,615
2. Ostatní náklady (562A) 1,615
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,245
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,808
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,564
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,594
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,594
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,970
Date of updating data: 04.09.2015
Date of updating data: 04.09.2015