Vytvořte fakturu

Erste Group Immorent Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Erste Group Immorent Slovensko
IČO 35734507
TIN 2020269339
DIČ SK2020269339
Datum vytvoření 10 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Erste Group Immorent Slovensko
Tomášikova 48
83252
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 565 420 €
Zisk -9 952 050 €
Kapitál 61 022 091 €
Vlastní kapitál 1 795 889 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248629911
Fax(y) 0248627222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 91,178,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,814,947
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 133,431
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,972
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 130,459
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,638,241
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,109,629
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,953,253
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,339,298
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,236,061
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 43,275
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 43,275
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,270,251
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 22,972,681
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,972,681
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,680,749
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,593
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,593
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,964
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,187,192
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,616,821
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,634
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,609,187
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 93,664
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,024
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 85,640
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 91,178,862
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,282,215
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 690,435
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 690,435
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,185,089
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 69,044
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,044
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,274,733
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,274,733
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,952,050
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,113,067
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,911,352
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 506,960
6. Long-term advance payments received (475A) 437,367
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,233
12. Odložený daňový závazek (481A) 964,792
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 89,089,010
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,731,314
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 278,170
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,170
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,091,051
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 358,660
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 94,864
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 60,864
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,286,527
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 348,010
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 69,506
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 250,253
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 28,251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,033,716
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,565,420
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,237,369
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,471,801
V. Aktivace (účtová skupina 62) 324,546
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,497,879
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,825
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,963,181
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,237,369
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 147,377
D. Služby (účtová skupina 51) 996,171
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 536,943
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 404,252
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,885
4. Sociální náklady (527, 528) 8,806
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 588,304
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,881,464
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,881,464
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 11,000,000
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,495,866
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,950
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96,637
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,397,761
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,652,799
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 844,594
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 833,056
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,101
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 831,955
XII. Kurzové zisky (663) 11,538
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,822,268
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,799,745
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,726,231
2. Ostatní náklady (562A) 73,514
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,203
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,320
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -977,674
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,375,435
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -423,385
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,103
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -426,488
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,952,050
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35734507 TIN: 2020269339 DIČ: SK2020269339
 • Sídlo: Erste Group Immorent Slovensko, Tomášikova 48, 83252, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Malík Ľ. Zúbka 29 Bratislava 841 01 01.03.2003
  Ing. Tomáš Velemínský Bratří Čapků 22 Praha 10 101 00 Česká republika 01.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Erste Group Immorent International Holding GmbH 690 435 € (100%) Viedeň 1060 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Velemínský Bratří Čapků 22 Praha 10 101 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2014
   12.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Bruckmüller Fürthweg 12/3/3 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.03.2012
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne práce
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   05.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Bruckmüller Fürthweg 12/3/3 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.03.2012
   04.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Melinda Budai Langackergasse 30/a Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.12.2011
   22.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Melinda Budai Langackergasse 30/a Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.12.2011
   21.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Renate Tomaschek Pfeilgasse 18 Viedeň 1080 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   01.01.2011Nové obchodné meno:
   Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Erste Group Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Renate Tomaschek Pfeilgasse 18 Viedeň 1080 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   31.12.2010Zrušené obchodné meno:
   IMMORENT Slovensko s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Iliana Schmatelka Muthsamgasse 3/24 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2009
   01.09.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 48 Bratislava 832 52
   31.08.2010Zrušené sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Iliana Schmatelka Muthsamgasse 3/24 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2009
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Johann Uitz Troststrasse 76/3 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.10.2008
   04.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Mag. Johann Uitz Troststrasse 76/3 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.10.2008
   03.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2004
   06.08.2005Nové sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   05.08.2005Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 1 Bratislava 811 06
   07.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2004
   06.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Harald Trinkl Faulmanngasse 5-6 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.07.2002
   30.09.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   29.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   19.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Malík Ľ. Zúbka 29 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.03.2003
   18.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.06.2001
   09.01.2003Nové sidlo:
   Nám. SNP 1 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.06.2001
   Mag. Harald Trinkl Faulmanngasse 5-6 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.07.2002
   08.01.2003Zrušené sidlo:
   Nám.SNP 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Foltýn 396 Láb 900 67 Skončenie funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05
   18.06.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Foltýn 396 Láb 900 67 Skončenie funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05
   17.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : 1517 Boldog
   10.04.2001Nové sidlo:
   Nám.SNP 1 Bratislava 811 06
   09.04.2001Zrušené sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   11.12.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : 1517 Boldog
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   LIBUSSA - Immorent Grundvewertungsgesellschaft m.b.H. Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   05.05.1998Nové sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   04.05.1998Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   IMMORENT Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   prenájom a leasing motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   LIBUSSA - Immorent Grundvewertungsgesellschaft m.b.H. Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01