Vytvořte fakturu

KRAMART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KRAMART
IČO 35734523
TIN 2021350837
DIČ SK2021350837
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRAMART
Fraňa Kráľa 1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 185 655 €
Zisk 28 339 €
Kapitál 539 538 €
Vlastní kapitál 200 255 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903954111, +421918225333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 236,972
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,834
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 40,834
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 40,834
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 194,012
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 426
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 400
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 96,187
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 96,187
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,770
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 44,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,215
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,555
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,629
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,037
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,592
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,126
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 236,972
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 228,594
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 192,952
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 192,952
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,339
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,378
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 112
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 112
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,919
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,553
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,553
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 336
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 204
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,674
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 647
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 505,734
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 185,655
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 184,035
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,620
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,778
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,446
D. Služby (účtová skupina 51) 60,721
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,274
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,825
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,794
4. Sociální náklady (527, 528) 655
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 640
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,116
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,116
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,581
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,877
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,868
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 320,079
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 320,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 321,420
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 320,000
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 582
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 838
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,341
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,536
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,197
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,197
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,339
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015