Vytvořte fakturu

GlaxoSmithKline Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název GlaxoSmithKline Slovakia
IČO 35734833
TIN 2020219520
DIČ SK2020219520
Datum vytvoření 26 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GlaxoSmithKline Slovakia
Galvaniho 7/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 366 519 €
Zisk 2 380 800 €
Kapitál 57 662 087 €
Vlastní kapitál 43 811 861 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248261111, 0248261110
Fax(y) 0248261110
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 58,654,344
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 768,253
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 45,078
2. Software (013) - /073, 091A/ 37,578
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 7,500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 723,175
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,788
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 689,919
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,070
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,142,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,879,430
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,879,430
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 853,513
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 853,513
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,409,263
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,581,346
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,351,044
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,230,302
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 5,809,073
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,657
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,187
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 24,000,000
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 24,000,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 769
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 769
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,743,116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 172,197
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,570,919
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,654,344
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,479,305
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,647,614
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,647,614
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,195,441
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,195,441
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,255,450
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,560,101
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,304,651
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,380,800
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,175,039
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -487
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -487
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,539,565
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,034,364
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,212,271
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,822,093
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 155,563
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 133,134
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216,582
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -78
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,604,228
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 81,257
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,522,971
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,733
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 85,366,519
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,366,519
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,237,376
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,007,661
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 75,978
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,045,504
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,843,824
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 58,387,287
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 709,825
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,530,413
D. Služby (účtová skupina 51) 11,794,617
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,518,561
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,702,775
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,417,792
4. Sociální náklady (527, 528) 397,994
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,357
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 531,403
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 531,403
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,518
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -71,949
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,411,792
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,522,695
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,822,895
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,385
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 2,051
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 2,051
XII. Kurzové zisky (663) 55,334
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 145,603
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 159
2. Ostatní náklady (562A) 159
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40,093
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 105,351
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88,218
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,434,477
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,053,677
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,698,397
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -644,720
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,380,800
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016