Vytvořte fakturu

AJ GAZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.06.2016
Basic information
Obchodní název AJ GAZ
IČO 35734868
TIN 2020229266
DIČ SK2020229266
Datum vytvoření 12 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AJ GAZ
Bytčická 89
01009
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 886 137 €
Zisk 101 143 €
Kapitál 772 478 €
Vlastní kapitál 646 568 €
Kontaktní informace
Email aj-gaz@aj-gaz.sk
Telefon(y) 0456922444, 0415006255, 00415006255, 0415006257
Fax(y) 0415006256
Date of updating data: 07.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 852,612
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,270
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,270
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 46,270
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 803,594
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 208,593
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 152,027
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 56,566
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 127,254
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 126,791
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,791
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 232
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 231
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 467,747
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,159
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 463,588
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,748
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,748
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 852,612
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 740,641
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 622,998
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 622,998
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 101,143
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,971
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,457
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,457
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 104,139
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,180
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,180
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,276
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,511
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,261
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,356
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,555
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,375
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,375
Date of updating data: 07.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 864,152
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 886,137
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 167,969
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 695,301
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,517
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,635
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,729
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,986
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,652
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 93,803
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 317,924
D. Služby (účtová skupina 51) 212,622
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 93,307
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 70,928
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,498
4. Sociální náklady (527, 528) 1,881
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 662
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,224
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,224
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,279
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,831
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,485
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 253,073
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 130,344
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 29,201
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29,201
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 101,143
Date of updating data: 07.06.2016
Date of updating data: 07.06.2016