Vytvořte fakturu

PRAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRAN
IČO 35734906
TIN 2020242444
DIČ SK2020242444
Datum vytvoření 12 Prosinec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PRAN
Hraničná 55
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 949 €
Zisk 6 980 €
Kapitál 4 187 158 €
Vlastní kapitál 3 994 376 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,180,542
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,958,438
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 832,552
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 761,148
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,617
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,042
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 745
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,125,886
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,684,034
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,100,352
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 341,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,921
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 187,646
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,942
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,942
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 162,071
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,633
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,275
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 546
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,729
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,183
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,087
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,096
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,180,542
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,001,356
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 464,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 464,800
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,147,077
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 54,964
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 54,964
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,335
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,335
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 326,200
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 328,579
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,379
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,980
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,186
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,927
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,927
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 149,831
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,605
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,884
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,884
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,286
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 647
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,354
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,434
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 323
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 323
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,520
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,949
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,519
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 35,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,430
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,535
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,453
D. Služby (účtová skupina 51) 8,343
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,235
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,219
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 2,390
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,603
4. Sociální náklady (527, 528) 1,023
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,861
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,648
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,648
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,113
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,882
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,586
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,723
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,852
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27,852
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27,852
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,236
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,102
2. Ostatní náklady (562A) 10,102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,616
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,030
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,050
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,050
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,980
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35734906 TIN: 2020242444 DIČ: SK2020242444
 • Sídlo: PRAN, Hraničná 55, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Katarína Svobodová predseda 278 Kvetoslavov 930 41 05.06.2012
  Ružena Horáková člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 05.06.2012
  Doc. Ing. Štefan Gavorník, Csc člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 05.06.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda predstavenstva 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 05.06.2012
   Ružena Horáková - člen predstavenstva Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 05.06.2012
   Doc. Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen predstavenstva Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 05.06.2012
   22.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.12.2000
   16.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.12.2000
   15.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   09.03.2004Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 176 Kvetoslavov 930 41
   27.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   26.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Pribilinec - člen Moyzesova 75 Lutila 966 22
   06.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09
   05.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   31.03.1999Nové sidlo:
   Hraničná 55 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Mgr. Jozef Pribilinec - člen Moyzesova 75 Lutila 966 22
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 176 Kvetoslavov 930 41
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Ráztočná 59 Bratislava 822 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Katarína Svobodová - člen 176 Kvetoslavov 930 41
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   PRAN, a.s.
   Nové sidlo:
   Ráztočná 59 Bratislava 822 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Katarína Svobodová - člen 176 Kvetoslavov 930 41