Vytvořte fakturu

DS Martin - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Obchodní název DS Martin
IČO 35734981
TIN 2020242367
DIČ SK2020242367
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DS Martin
Langsfeldova 1
03601
Martin
Financial information
Prodej a příjem 2 287 312 €
Zisk -72 982 €
Kapitál 4 301 810 €
Vlastní kapitál 2 878 730 €
Kontaktní informace
Email dsas@dsas.sk
Telefon(y) 0434224130, 0434224131
Fax(y) 0434224128
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,962,521
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,544,894
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 19,524
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,180
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 9,344
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 9,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,525,370
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 641,725
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,743,981
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 126,233
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 13,431
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,627
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 360,747
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 169,411
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 150,421
3. Výrobky (123) - /194/ 40,386
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 529
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,226
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 46,433
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,433
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,793
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,654
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,210
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,444
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,962,521
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,805,766
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,829,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,829,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,464
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,464
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,972,316
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,972,316
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,982
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,985
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,133
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,684
12. Odložený daňový závazek (481A) 25,449
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 979,277
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 735,233
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 735,233
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 43,156
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 86,595
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 111,497
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,796
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,922
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,922
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 114,653
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -2,230
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -2,230
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,287,312
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,662
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,218,838
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 376,315
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,462
V. Aktivace (účtová skupina 62) 78
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,222
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 674,659
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,521,259
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,103
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 742,524
D. Služby (účtová skupina 51) 146,089
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 560,722
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 405,987
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 136,913
4. Sociální náklady (527, 528) 17,822
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 91,603
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 269,318
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 269,318
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,662
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 688,238
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -233,947
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 700,715
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 488
XII. Kurzové zisky (663) 476
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,181
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,401
2. Ostatní náklady (562A) 4,401
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 751
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,029
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,693
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -249,640
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -176,658
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -179,538
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,982
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016