Vytvořte fakturu

COMLINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMLINE
IČO 35735104
TIN 2020219388
DIČ SK2020219388
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMLINE
Bagarova 24
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 211 998 €
Zisk -19 190 €
Kapitál 1 165 559 €
Vlastní kapitál 758 398 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903123085, +421910178793, +421911852364, +421910186126, +421903110449
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,896,312
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,443,554
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 52,554
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,554
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,391,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 1,391,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 452,012
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 198,963
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 50,533
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,533
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 78,059
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,371
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 253,049
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,406
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 236,643
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 746
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 746
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,896,312
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 739,208
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 753
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 753
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 751,006
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 751,006
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,190
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,157,104
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,157,100
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 290,979
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290,979
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 865,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 411
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 243
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 467
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 211,998
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 192,605
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,091
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,220
D. Služby (účtová skupina 51) 253,342
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 950
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 700
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 246
4. Sociální náklady (527, 528) 4
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 446
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,542
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,542
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,667
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,924
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,093
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -65,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66,013
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 66,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 66,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 65,863
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,230
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,190
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015