Vytvořte fakturu

CSK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CSK
IČO 35735139
TIN 2020210808
DIČ SK2020210808
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CSK
Belinského 3
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 88 079 €
Zisk -8 915 €
Kapitál 54 012 €
Vlastní kapitál 47 101 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258271569, 0903286646, 0903561071
Mobile(y) +421903286646, +421903412952, 090386646, 0903561071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 64,803
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,864
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,864
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,091
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,773
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,939
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,568
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,568
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,816
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,451
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,451
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,365
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,555
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,983
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 572
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,803
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,185
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 19,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,175
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,175
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,915
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,618
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,618
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,636
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,636
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 912
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 513
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 88,079
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,589
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 490
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,266
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,929
D. Služby (účtová skupina 51) 44,232
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,132
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,672
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,460
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,056
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,783
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,783
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 134
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,187
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,428
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,797
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 121
2. Ostatní náklady (562A) 121
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,676
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,768
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,955
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,915
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015